Obchodné podmienky

 

 

Prevádzkovateľ webového obchodu:
Matrac E-Shop s.r.o.
Námestie Kossutha 3087/124, 945 01 Komarno
DIČ:2023988175
IČO: 47 571 888
Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa 5051974561/0900, IBAN SK65 0900 0000 0050 5197 4561
Telefon: 0948 262 361
E-mail: info@matraceshop.sk

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Matrac E-Shop, s.r.o. so sídlom Námestie Kossutha 3087/124, 945 01 Komarno, Slovenská republika, IČO: 47 571 888 zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Nitra odbor živnostenského podnikania číslo zápisu v Obchodnom registri, t. j. vložka č.: 36341/N. (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho https://matraceshop.sk (ďalej len „matraceshop.sk“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

2. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi.Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

3. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaevidovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom obchodu na matraceshop.sk.

4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu na matraceshop.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-obchodu.

5. Tovarom sa rozumejú všetky produkty umiestnené na matraceshop.sk, ktoré je možné vložiť do košíka.

6. Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 949 01 Nitra

7. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

Matrac E-Shop, s.r.o., Námestie Kossutha 3087/124, 945 01 Komarno Tel.: 0948 262 361

E-mail: info@matraceshop.sk

Objednávka

1. Predávajúci nie je platcom DPH.

2. Objednávky vo webovom obchode prijímame výlučne prostredníctvom internetu na adrese https://matraceshop.sk. Telefonicky neprijímame objednávky.

3. Nákup je možné vykonať s registráciou alebo bez registrácie.

4. Kupujúci klikne na tlačidlo „Vložiť do košíka“ pod produktom, ktorý má byť zakúpený, a nastaví množstvo objednávky (počet položiek) produktov v košíku.

5. Kupujúci si môže kedykoľvek pozrieť obsah košíka kliknutím na ikonu Môj košík“ vpravo hore.

6. Produkt môžete vymazať kliknutím na ikonu „vymazať produkt“ vedľa produktov. Po dopracovaní množstva sa obsah košíka automaticky aktualizuje. Ak ste do košíka vložili všetky výrobky a chcete si ich kúpiť, stlačte tlačidlo „Pokladňa“.

7. Kupujúci sa rozhodne, či sa chce prihlásiť ako už registrovaný zákazník, či sa chce zaregistrovať ako nový zákazník. Ak ste predtým nakupovali v našom obchode, uvediete e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste uviedli pri predchádzajúcej registrácii. Ak sa chcete zaregistrovať ako nový zákazník, zadáte údaje potrebné k nákupu, ktoré sú uložené v systéme a stačí sa prihlásiť až pri najbližšej kúpe. Používateľ si vyberie adresu doručenia, potom spôsob doručenia / platby, skontroluje obsah košíka a potom ho odošle kliknutím na tlačidlo Objednať s platobnou povinnosťou.

8. Po zaslaní objednávky bude Kupujúcemu zaslaný informačný email s predmetom "matraceshop.sk – Potvrdenie objednávky XXXX", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb. Po overení disponsibility tovaru v ďaľšom e-maile informuje Kupujúceho, priloží faktúru o celkovej splatnej sume (tovar + náklady na doručenie) a o termíne dodania.

9. V prípade, že objednávka nebola potvrdená, Kupujúci má právo stornovať ju.

10. Ak sa vyskytne chyba vo výrobkoch alebo cenách vo webovom obchode, vyhradzujeme si právo na ich opravu. V takom prípade budeme zákazníka informovať o nových údajoch ihneď po rozpoznaní alebo úprave chyby. Kupujúci potom môže objednávku potvrdiť ešte raz, alebo ktorákoľvek zo strán môže odstúpiť od zmluvy. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom.

11. Kupujúci môže objednávku stornovať aj na adrese: info@matraceshop.sk.

12. Predávajúci nemôže meniť cenu produktov ponúkaných na webovej stránke od potvrdenia objednávky spotrebiteľovi do termínu dodania.

Storno objednávky

1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť

(chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

- Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-ich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností Predávajúcim, vrátená.

Odstúpenie od zmluvy
V prípade, že spotrebiteľovi tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Odstúpiť od zmluvy je nutné písomne na adrese: info@matraceshop.sk a tovar nám vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia. Toto právo Vám vyplýva zo Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č.102/2014 Z.z.) Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti.

V prípade, že spotrebiteľ dodrží všetky podmienky pre vrátenie tovaru, predávajúci vráti peniaze za vrátený tovar prostredníctvom bankového prevodu alebo formou poštovej poukážky  najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstupení od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy, zaslať tovar poštou ako doporučenú zásielku na adresu:

Námestie Kossutha 3087/124, 945 01 Komarno

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať zásielku tovaru vrátenú formou dobierky. Takto zaslaný tovar predajca neprijíma a bude zaslaný naspäť spotrebiteľovi.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar,
- ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek
- ktorý bol určený osobitne pre jedného spotrebiteľa a vzhľadom na jeho vlastnosti z hygienických dôvodov nemožno vrátiť
- ktorý už spotrebiteľ rozbalil, je mechanicky poškodený, alebo javí známky používania.

Spotrebiteľ musí dbať na to, aby tovar vrátil nepoškodený, v pôvodnom množstve. Zároveň je spotrebiteľ povinný priložiť k vrátenému tovaru jednu časť faktúry alebo jej kópiu, a záručný list. Spotrebiteľ má možnosť uviesť dôvod vrátenia tovaru t.j. uviesť z akého dôvodu mu tovar nevyhovuje. Neuvedenie dôvodu vrátenia tovaru však nie je podmienkou na vrátenie peňazí.

Spôsoby dodania tovaru:

Objednaný tovar si po jeho potvrdení môžete prevziať:

- kuriérskou službou na Vami uvedenú adresu.

Dovoz tovaru:

Vankúše (do 2 kg): 5,5 €

Doplnkové matrace v závislosti od veľkosti a hmotnosti dodávaného tovaru (2 – 5 kg):6,5-8,5 €

Matrace v závislosti od veľkosti a hmotnosti dodávaného tovaru (5-40 kg):12-13,5 €

Pri objednaní viac kusov sa platí prepravné s ohľadom na rozmery a hmotnosť tovaru.

Tovar označený ikonkou "DOPRAVA ZADARMO" Vám dodáme na zadanú adresu vo Vašej objednávke ZADARMO!

Ak k tovaru ktorý je označený ikonkou "DOPRAVA ZADARMO" si vyberiete aj iný tovar, ktorý nie je tak označený, sa pripočítava prepravné na celý balík v závislosti od jeho hmotnosti a rozmery.

Prevádzkovateľ oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru e-mailom alebo telefonickým spôsobom.

Dodávka tovaru prebieha len v pracovných dňoch.

Dodacia lehota:
Dodacie lehoty sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa. Tovar, ktorý je na sklade je zvyčajne vyexpedovaný

do dvoch pracovných dní po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s predĺžením lehoty termínu dodania tovaru, je oprávnený odstúpiť

od kúpnej zmluvy alebo zrealizovať novú objednávku.

Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s predĺžením lehoty termínu dodania tovaru, je oprávnený do 24 hodín od oznámenia predĺženia termínu dodania tovaru od kúpnej zmluvy odstúpiť. V opačnom prípade sa má zato, že s predĺžením lehoty súhlasí.

V prípade, že predávajúci z akéhokoľvek dôvodu nevie dodať všetok objednaný tovar naraz, pri ostatných balíkoch nie je kupujúcemu účtované ďalšie poštovné.  Balné predávajúci neúčtuje.

Platobné podmienky:

Kupujúci vykonáva platbu v EUR niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Dodanie kuriérskou službou a platba vopred bankovým prevodom /vkladom na účet Prevádzkovateľa/ na základe potvrdenky vystavenej predávajúcim. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo objednávky. Objednávka bude odoslaná až po pripísaní platby na účet. Tovar s faktúrou bude vyexpedovaný po zaplatení kúpnej ceny.

Dodanie kuriérskou službou a platba v hotovosti kuriérovi (dobierka). Platba sa uskutočňuje pri prevzatí tovaru od kuriéra. Služba dobierka je spoplatnená:

0-70 €: 5 €

70,1-170 €: 8 €

170,1 €-tól : 10 €

Ostatné podmienky
Názov a hlavná charakteristika tovaru, ktorý predávajúci v rámci e-shopu ponúka, je uvedená u konkrétneho tovaru.

Ochrana súkromia
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby prevádzkovateľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho

i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databáz

Alternatívne riešenie sporov

1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Matrac E-shop s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj Staničná 1567/9, 949 01 Nitra, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

3. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.