Obchodné podmienky

 

 

Prevádzkovateľ webového obchodu:
Matrac E-Shop s.r.o.
Mieru 1383/4, 945 01 Komarno
DIČ:2023988175
IČO: 47 571 888
Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa 5051974561/0900, IBAN SK65 0900 0000 0050 5197 4561
Telefon: 0948 262 361
E-mail: info@matraceshop.sk

Objednávka
Objednať z e-shopu môžete len prostredníctvom internetu na: http://www.matraceshop.sk Telefonické objednávky neprijímame. Odoslaná objednávka tovaru nie je ešte kúpnou zmluvou, nevytlačí sa a neeviduje.

Kúpna cena
Ceny uvedené na stránkach e-shopu: www.matraceshop.sk sú vrátane DPH. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vzhradzuje právo zmeny cien tovarov v nadväznosti

na zmeny cien výrobcov, Za prípadné chyby na tejto stránke neprijímame žiadnu zodpovednosť. V prípade odchýlok sú platné parametre stanovené výrobcom.

Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru
- Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich

s tovarom oprávnenou osobou.

- Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky

- Predávajúci poskytuje na výrobné vady tovaru 24 mesačnú záručnú dobu. V tomto prípade slúži faktúra ako doklad

o záručnej dobe. Pri niektorých druhoch tovaru môže byť záručná doba predĺžená, čo predávajúci uvedie na faktúre. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy spotrebiteľ prevzal tovar od kuriéra.

- Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- Predávajúci zodpovedá za kvalitu predaného tovaru. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. 

- Spotrebiteľ je povinný k účinnému uplatneniu záruky za vady predávajúcemu v záručnej dobe písomne oznámiť vady, ktoré tovar má resp. uviesť ako sa vady prejavujú a uplatniť si právo, nároku na odstránenie vady v súlade s platným Občianskym zákonníkom (napr. na opravu tovaru alebo výmenu tovaru). Spotrebiteľ je povinný reklamovaný tovar odovzdať predávajúcemu kompletný, nepoškodený a v originálnom balení.V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

- Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.

- Prevádzkovateľ nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

- V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

-Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať reklamačný e-mail na adresu info@matracpontok.hu , vyčkať na pokyny prevádzkovateľa a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry prevádzkovateľovi.Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci

od prevádzkovateľa automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje prevádzkovateľa pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

- Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Prevádzkovateľ oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). V prípade, že prevázdkovateľ alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, prevádzkovateľ zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá prevádzkovateľ alebo že tovar nemá vady znáša kupujúci všetky náklady. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

- Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou.

Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, prirodzené opotrebovanie; kozmetické chyby , ktoré nemajú vplyv na funkciu a bezpečnú prevádzku tovaru.

Odstúpenie od zmluvy
V prípade, že spotrebiteľovi tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Odstúpiť od zmluvy je nutné písomne na adrese: info@matraceshop.sk a tovar nám vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia. Toto právo Vám vyplýva

z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č.108/2000 Z.z.) Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti.

V prípade, že spotrebiteľ dodrží všetky podmienky pre vrátenie tovaru, predávajúci vráti peniaze za vrátený tovar prostredníctvom bankového prevodu alebo formou poštovej poukážky  najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy, zaslať tovar poštou ako doporučenú zásielku na adresu:

Mireu 1383/4, 945 01 Komarno

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať zásielku tovaru vrátenú formou dobierky. Takto zaslaný tovar predajca neprijíma a bude zaslaný naspäť spotrebiteľovi.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar,
- ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek
- ktorý bol určený osobitne pre jedného spotrebiteľa a vzhľadom na jeho vlastnosti z hygienických dôvodov nemožno vrátiť
- ktorý už spotrebiteľ rozbalil, je mechanicky poškodený, alebo javí známky používania.

Spotrebiteľ musí dbať na to, aby tovar vrátil nepoškodený, v pôvodnom množstve a v originálnom obale. Zároveň je spotrebiteľ povinný priložiť k vrátenému tovaru jednu časť faktúry alebo jej kópiu, a záručný list. Spotrebiteľ má možnosť uviesť dôvod vrátenia tovaru t.j. uviesť z akého dôvodu mu tovar nevyhovuje . Neuvedenie dôvodu vrátenia tovaru však nie je podmienkou na vrátenie peňazí.

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Spôsoby dodania tovaru:

Objednaný tovar si po jeho potvrdení môžete prevziať:

- kuriérskou službou na Vami uvedenú adresu.

Dovoz tovaru:

Vankúše (do 2 kg): 5,5 €

Doplnkové matrace v závislosti od veľkosti a hmotnosti dodávaného tovaru (2 – 5 kg):6,5-8,5 €

Matrace v závislosti od veľkosti a hmotnosti dodávaného tovaru (5-40 kg):12-13,5 €

Pri objednaní viac kusov sa platí prepravné s ohľadom na rozmery a hmotnosť tovaru.

Tovar označený ikonkou "DOPRAVA ZADARMO" Vám dodáme na zadanú adresu vo Vašej objednávke ZADARMO!

Ak k tovaru ktorý je označený ikonkou "DOPRAVA ZADARMO" si vyberiete aj iný tovar, ktorý nie je tak označený, sa pripočítava prepravné na celý balík v závislosti od jeho hmotnosti a rozmery.

Prevádzkovateľ oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru e-mailom alebo telefonickým spôsobom.

Dodávka tovaru prebieha len v pracovných dňoch.

Dodacia lehota:
Dodacie lehoty sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa. Tovar, ktorý je na sklade je zvyčajne vyexpedovaný

do dvoch pracovných dní po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s predĺžením lehoty termínu dodania tovaru, je oprávnený odstúpiť

od kúpnej zmluvy alebo zrealizovať novú objednávku.

Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s predĺžením lehoty termínu dodania tovaru, je oprávnený do 24 hodín od oznámenia predĺženia termínu dodania tovaru od kúpnej zmluvy odstúpiť. V opačnom prípade sa má zato, že s predĺžením lehoty súhlasí.

V prípade, že predávajúci z akéhokoľvek dôvodu nevie dodať všetok objednaný tovar naraz, pri ostatných balíkoch nie je kupujúcemu účtované ďalšie poštovné.  Balné predávajúci neúčtuje.

Platobné podmienky:

Kupujúci vykonáva platbu v EUR niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Dodanie kuriérskou službou a platba vopred bankovým prevodom /vkladom na účet Prevádzkovateľa/ na základe potvrdenky vystavenej predávajúcim. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo objednávky. Objednávka bude odoslaná až po pripísaní platby na účet. Tovar s faktúrou bude vyexpedovaný po zaplatení kúpnej ceny.

Dodanie kuriérskou službou a platba v hotovosti kuriérovi (dobierka). Platba sa uskutočňuje pri prevzatí tovaru od kuriéra. Služba dobierka je spoplatnená:

0-70 €: 5 €

70,1-170 €: 8 €

170,1 €-tól : 10 €

Ostatné podmienky
Názov a hlavná charakteristika tovaru, ktorý predávajúci v rámci e-shopu ponúka, je uvedená u konkrétneho tovaru. Za prípadné chyby na tejto stránke neprijímame žiadnu zodpovednosť. Niektoré použité obrázky môžu mať len illustračný charakter.

Ochrana súkromia
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby prevádzkovateľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho

i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.